Friday, 10 July 2009

โพเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer or Potentiometric)

โพเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer or Potentiometric)
1. ชนิดของโพเทนชิโอมิเตอร์
(1) โพเทนชิโอมิเตอร์แบบเชิงเส้น (linear potentionmeter) ใช้ในการวัดระยะทางที่
เป็นเส้นตรงดังรูป

(2) โพเทนชิโอมิเตอร์แบบเชิงมุม (rotary potentiometer) ใช้สำหรับวัดระยะใน
ลักษณะการหมุน โพเทนชิโอมิเตอร์แบบไวร์วาวด์หมุนได้ประมาณ 300 รอบ/นาที โพเทนชิโอมิเตอร์แบบต่อเนื่องอาจจะหมุนได้ถึง 2,000 รอบ/นาที
2. ความละเอียด (Resolution) ของโพเทนชิโอมิเตอร์ คือการเปลี่ยนแปลงความต้านทานค่า
น้อยทีสุดเมื่อแขนโพเทนชิโอมิเตอร์เคลื่อนที่จากขดลวดช่วงหนึ่งไปยังอีกช่วงหนึ่ง

Resolution=
3. การปรับสภาพสัญญาณ สัญญาณรบกวนของโพเทนชิโอมิเตอร์จะเกิดจากวัสดุที่ใช้ทำ
พบว่า ค่ารบกวนดังกล่าวเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิและกระแสของตัวมัน ดังนั้นเพื่อให้มีค่ารบกวนน้อยที่สุดจึงต้องรักษาแรงเคลื่อนที่จ่ายให้มีค่าต่ำสุด

No comments:

Post a Comment